1. ധൃതരാഷ്ട്രർ മാമക എന്നു പറയുന്നതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ്? (1.1) *