அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரிடம் களத்தைப் பற்றி அறிய விரும்புகிறார். “களம்” என்று கிருஷ்ணர் எதைச் சொன்னார்?/Arjuna expresses to Krishna to know about the field of activity. What did Krishna say was the field of activity?