സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി 100രൂപ ഫീസിൽ ഇൻഡ്യയിൽ അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണ്.താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്യുക.